خاکبرداری بلوک 14 گل نرگس

شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان در نظر دارد عملیات خاکبرداری و حمل مصالح به خارج از کارگاه بلوک 14 مجموعه گل نرگس واقع در سه راه حکیم نظامی جنب فروشگاه اتکا را با اعتباری معادل 20.000.000.000 ریال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه حداقل پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابری واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ 13/05/1400 تا پایان وقت اداری 19/05/1400 به دفتر تعاونی مسکن واقع در ساختمان استانداری اصفهان و با پرداخت مبلغ 3.000.000 ریال ( غیر قابل استرداد) به حساب سپرده شماره 225230350005 نزد بانک ملی شعبه استانداری اسناد مناقصه را دریافت نماید.
تلفن تماس 32240990
1-مهلت ارسال پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری مورخ 23/05/1400 می باشد.
2- مدت اجرای عملیات سه ماه شمسی است.
3- شرکت کنندگان می بایست مبلغ 1.000.000.000 ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی همراه با اسناد مناقصه به کار فرما تسلیم نمایند.
4- پاکت های پیشنهاد واصل شده در تاریخ 24/05/1400 بازگشایی خواهد شد.
5- هزینه انتشارآگهی به عهده برنده مناقصه است.


شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید