شرایط کاندیداتوری

اطلاعيه
پيرو آگهي دعوت شماره 599/ ت م / 1400 مورخ 30/09/1400 بند 5 دستور جلسه با موضوع انتخابات به استحضار می‌رساند؛ شرايط داوطلب شدن جهت تصدي هیئت‌مدیره طبق اساس‌نامه موارد زير می‌باشد:
شرايط داوطلبي هیئت‌مدیره:
1) دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني بالاتر دریکی از رشته‌های تحصيلي عمران، معماري ، مالي ، حسابداري، مديريت، حقوق، مكانيك، برق و ساير رشته‌های مشابه
2) عدم تصدي هم‌زمان سمت‌های هیئت‌مدیره يا مديرعاملي در شرکت‌های ديگر

شرايط داوطلبي بازرسين:
1‌ دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا بالاتر دریکی از رشته‌های تحصيلي مالي حسابداري حقوقي و رشته‌های مشابه
2) عدم قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبق اول و دوم با هیئت مدیره يا مديرعامل
3) عدم اشتغال در تعاوني


• بديهي است افرادي كه فاقد شرايط بالا می‌باشند، قابل‌ارائه در كميسيون اتاق تعاون نبوده و ثبت‌نام آن‌ها كان لم يكن تلقي می‌گردد.هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید