اصلاحیه تاریخ مجمع

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 24 اسفندماه 1400

اصلاحیه تاریخ مجمع فوق العاده

مجمع فوق العاده نوبت سوم مورخ 4 اسفندماه 1400

عدم تشکیل برگزاری مجمع فوق العاده و عادی

عدم تشکیل برگزاری مجمع فوق العاده و عادی در تاریخ 1400/12/04

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

آگهی مجمع فوق العاده

مجمع فوق الهاده نوبت اول

آگهی مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

اطلاعیه

قرارداد مشاركت در ساخت

اطلاعیه 4

شروع خاکبرداری

اطلاعیه 3

آغاز عملیات اجرایی بلوک 13

اطلاعیه 2

به روزرساني اطلاعات مالكيتي

اخطاریه

پرداخت هزینه پروانه

آگهی مناقصه

عملیات خاکبرداری, گودبرداری و حمل مصالح پروژه گل نرگس

اطلاعیه

عملیات اجرائی گل نرگس