اطلاعیه ها

آگهی مجمع فوق العاده نوبت سوم

مجمع فوق العاده نوبت سوم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت سوم
تاریخ انتشار:13/11/1400
جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده نوبت سوم شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 12:20 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 در محل نمازخانه استانداري واقع در اصفهان _دروازه دولت - خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل /نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر3 رأی و هر شخص غير عضو تنها يك رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1400/11/28در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت ، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.

دستور جلسه :
1) اصلاح ماده 4 اساسنامه – حوزه عمليات تعاوني از شهرستان اصفهان به استان اصفهان
2) اصلاح ماده 5 اساسنامه – مركز اصلي اقامتگاه قانوني تعاوني به خارج از ساختمان استانداری


هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان