اخبار

اصلاحیه تاریخ مجمع

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 24 اسفندماه 1400

آگهی اصلاحي دعوت مجمع عمومی عادي به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم
تاریخ انتشار:04/12/1400
به استناد ماده 14 آيين نامه با توجه به شرايط قرمز كرونايي و سرعت سرايت سويه جديد آگهي منتشره مورخ 13/11/1400 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم به‌طور فوق‌العاده شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 24/12/1400 در محل حياط استانداري واقع در اصفهان _دروازه دولت - خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل /نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به‌موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي ،تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر3 رأی و هر شخص غير عضو تنها يك رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 21/12/1400 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت ، برگه ورود به مجمع را ممهور به مهر شركت دريافت دارند.
دستور جلسه :
1) گزارش هيئت مديره و هیئت بازرسان
2) ارائه گزارش مالی توسط حسابرس مستقل
3) ارائه و تصويب صورت‌های مالي منتهي به 29/12/1398 و 29/12/1399 و نحوه تقسيم سود ويژه و میزان پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان ، کارکنان و بودجه سال جاري
4) ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني .
5) انتخاب اعضاء اصلي و علی‌البدل هیئت‌مدیره و هیئت بازرسان.
6) اتخاذ تصميم ميزان افزايش حقوق هیئت‌مدیره و مديرعامل و حق‌الزحمه بازرسين
7) تصويب فروش ويلاهاي چادگان و سهام زائرسرا و پروژه نوغان و خريد زمين با سرمايه وارده
8) تصويب آیین‌نامه معاملاتي طبق آخرين تغييرات برنامه و بودجه كشور
9) سهامي نمودن شركت تعاوني
10) تعيين خط‌مشی آينده
هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان