اخبار

خرید بتون مورد نیاز پروژه گل نرگس

عقد قرارداد خرید بتون مورد نیاز پروژه گل نرگس بلوک 14

خرید بتون از شرکت همدانیان با کمترین قیمت و به شرط عدم افزایش قیمت طی 11 ماه آینده

خرید 21380 تن معادل 9050 متر مکعب جهت سفت کاری بلوک 14