اخبار

عقد قرارداد تکمیلی خاکبرداری بلوک 14

عقد قرارداد عملیات تکمیلی خاکبرداری و حمل بلوک 14

خاکبرداری به متراژ 3 هزار متر مربع

شروع عملیات خاکبرداری و حمل ابتدای مهرماه
انعقاد قرارداد 28 شهریورماه