اخبار

برگزاری بیش از 8 جلسه کمیته فنی

برگزاری جلسات فنی

تاکنون بیش از 8 جلسه با حضور حسین عزیزخانی مدرعامل ، رئیس و اعضای هیئت مدیره و مشاورین جهت بررسی و پیگیری امور مربوط به پروژه گل نرگس بلوک های 13-14 برگزار شد.