اخبار

اصلاح نقشه تاسیسات بلوک 13

برگزاری حدود 5 جلسه جهت اصلاح نقشه تاسیسات بلوک 13

برگزاری حدود 5 چپجلسه با حضور مدیر عامل ، مهندسین ناظر ، پیمانکار و ... جهت اصلاح نقشه تاسیسات بلوک 13

طراحی ، محاسبخه و اصلاح نقشه تاسیسات برقی و مکانیکی بلوک 13 جهت ایجاد سیستم سرمایش چیلر و گرمایش موتورخانه