اخبار مجمع

داوطلبان تصدی سمت بازرسی

داوطلبان مورد تایید کمیسیون نظارت اتاق تعاون استان اصفهان

بدینوسیله اسامی 11 نفر واجدین شرایط داوطلبین تصدی سمت بازرسی این شرکت به همراه نامه اتاق تعاون استان اصفهان، جهت انتخابات بازرسین مجمع عمومی سالیانه 1402 در تیرماه حضورتان اعلام می گردد.