معرفی

كار بزرگ برای انسان های بزرگ است , گاهی برای انجام اين كار نيروی كمی در اختيار شخص است و اين مانعی برای رسيدن به هدف خود می شود , حال اگر همان كار را گروهی با هم انجام دهند رضايت نصيب همگان می گردد

رسيدن به اين مهم نياز به يك نهضت همگانی , انسجام كاركنان و روحيه تعاونگر را دارد

مسكن جزء نياز لاينفك هر موجودی است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات نيازی فراتر از هر موجودی دارد و هر كس برای تحقق اين امر برای هم نوع خويش قدمی بردارد , قطعاً پاداشی بزرگ خواهد داشت در اين راستا .....

شركتهای تعاونی مسكن با هدف تأمين مسكن جهت اعضاء كه بطورغالب از طبقات كم درآمد جامعه می باشند در دوقالب مسكن متعارف و مسكن مهر برای افرادی كه عمدتاً در غير شكل تعاونی امكان ديگری برای خانه دار شدن ندارند در حال فعاليت می باشند .

در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اخیراً اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته مسکن با هدف تقویت نظارت و توانمند سازی مدیریتی تعاونیهای مسکن تشکیل شده است .

اهداف شرکت

با توجه به هدف هیئت موسس جهت تامین خانه مناسب به لحاظ کمی وکیفی برا ی تمام كارمندان استانداری اصفهان شركتی تحت عنوان تعاونی مسكن كاركنان استانداری اصفهان در تاريخ ۰۵/۰۳/۱۳۴۹ به شماره ۹۵۲ با سرمايه اوليه يكصد و پنجاه هزار ريال در اداره ثبت شركت های شهرستان اصفهان به ثبت رسيد تا به اهداف ترويج و تحكيم مشاركت , همكاری و تعاون عمومی , كمك به تحقق اهداف بخش تعاون و تأمين نياز مسكن اعضاء برسيم

از ابتدا با توجه به اساسنامه شركت هيئت مديره های مختلف سعی به خانه دار شدن اعضاء داشتن كه با توجه به شرايط و امكانات زمان خود تا حدی موفق بوده اند
با گذشت زمان , وسعت كاركنان استانداری , مشكلات اقتصادی و قانونی ادارات از توان كمتری جهت كمك به پرسنل خود برخوردار بوده اند .
در اين جا تعاونی مسكن نقش به سزايی جهت رفاه كاركنان داشته است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

موضوع و حدود فعاليت شركت :

بر طبق ماده ۳ اساسنامه , موضوع فعاليت شركت به شرح ذيل است
1. تهيه زمين مسكونی , ساختمان , خانه و آپارتمان های مسكونی و واگذاری واحد های مسكونی , نقداً يا به اقساط به اعضاء و همچنين ايجاد تأسيسات عمومی مورد استفاده مشترك اعضاء
2. خريد واحد های مسكونی نيمه تمام يا تكميل شده و واگذاری به اعضاء

سخن مدیران