برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره در سال جدید

1- تعیین وضعیت بدهی مرحوم رحیمی بابت امتیاز پروژه چشم توتی در چارچوب صرفه و صلاح اعضاء شرکت تعاونی
2- تعیین تکلیف بدهکاران پروژه های آماده سازی چشم توتی و اخذ مجوزات و خاکبرداری گل نرگس و محاسبه بدهی بر اساس نرخ تعدیل
3- تصمیم گیری در خصوص عضویت بازنشستگان مستخدم استانداری متقاضی عضویت در شرکت تعاونی و ارجاع به مجمع عمومی برای تعیین تکلیف با توجه به اساسنامه

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

 • مدیر
 • 20 تیر ماه 1403

برگزاری مجمع

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 20 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 21 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه