آگهی دعوت مجمع سالیانه نوبت اول

آگهی دعوت مجمع سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول
تاریخ انتشار:1403/03/08
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 13:20 روز پنج شنبه مورخ 1403/03/31 در محل نمازخانه استانداري واقع در اصفهان _دروازه دولت - خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل /نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به‌موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي ، تعداد آراء وكالتي هر عضو و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1403/03/29 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت ، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :
1) گزارش هيئت مديره و بازرسان
2) ارائه گزارش مالی توسط حسابرس مستقل
3) انتخاب اعضاء اصلي و علی‌البدل هیئت مدیره
4) انتخاب اعضاء اصلي و علی‌البدل بازرسان.
5) ارائه و تصويب صورت‌های مالي منتهي به 29/12/1402 ، و میزان پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره
6) تعیین عدد ریالی حق الجلسه هیئت مدیره
7) ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني .
8) تعيين خط‌مشی آينده
داوطلبان تصدي سمت هیئت مدیره و‌ بازرسي موظف‌اند حداکثر ظرف پنج روز از انتشار آگهي دعوت ( نهایت تا پایان وقت اداری 13/03/1403) فرم داوطلبي به انضمام مدارك موردنیاز را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.

هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

 • مدیر
 • 20 تیر ماه 1403

برگزاری مجمع

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 20 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 21 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه