جهت دریافت خدمات، مشاهده آخرین مکاتبات اختصاصی و صورت وضعیت مالی خود وارد پنل کابری خود شوید.

کلیک کنید

جهت پرداخت اقساط و مبالغ پروژه وارد پنل کاربری خود شوید.

کلیک کنید

کلیه مبالغ واریزی غیر از درگاه پرداخت، می بایست با ارائه شناسه پرداخت صورت پذیرد. جهت دریافت شناسه پرداخت وارد شوید.

کلیک کنید

کلیه وجوه می بایست در حساب جداگانه ای که برای هر فعالیت در نظر گرفته شده واریز گردد. جهت مشاهده حساب مورد نظر وارد شوید.

کلیک کنید

جهت دریافت مشاوره، ایراد سوال و دریافت پاسخ وارد شوید.

ثبت سوال

جهت ارایه درخواست و در صورت نیاز، اخذ ساعت و مکان مراجعه برای پیگیری درخواست وارد شوید.

کلیک کنید

جهت دانلود و نصب اپلیکیشن اختصاصی تعاونی مسکن استانداری کلیک کنید. لطفا فایل نصب قبلی خود را از تلفن همراه خود حذف نمایید.

کلیک کنید

جهت بارگذاری مدارک از بخش بارگذاری و جهت ارسال فیش واریزی از طریق بخش تیکت اقدام نمایید..

بارگذاری